Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Πολιτική Προστασίας

Το παρόν έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Θεσμικό πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και ο ν. 4624/2019 αποτελούν το νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων όταν τα δεδομένα τους υπόκεινται σε επεξεργασία. Σκοπός, μεταξύ άλλων, είναι να διασφαλιστεί ότι κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα εν γνώσει των φυσικών προσώπων που αφορά και εφόσον πληρούνται όλες οι αρχές και προϋποθέσεις νομιμότητας που θεσπίζονται από τον GDPR και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία μας συλλέγει τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατόπιν δική σας επικοινωνίας στο πλαίσιο της άσκησης των νόμιμων δραστηριοτήτων της και της παροχής των υπηρεσιών της, συμμορφούμενη πλήρως με τις υποχρεώσεις και τις λοιπές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα :

Πλήρη στοιχεία φυσικού ή/και νομικού προσώπου

Στοιχεία επικοινωνίας π.χ. e-mail και τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό)

Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχονται απευθείας από εσάς

Στοιχεία Ακινήτων (διεύθυνση, περιοχή, Τ.Κ)

Παρ’ όλα αυτά, δεν συλλέγουμε κανένα προσωπικό σας δεδομένο κατά την είσοδο και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία τηρεί προσωπικά δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι αναγκαίο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή είτε σε φυσικό αρχείο, διαγράφονται μετά την πάροδο του χρόνου τήρησής τους που έχει ορισθεί ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων και τον σκοπό της επεξεργασίας στο πλαίσιο της αντίστοιχης δραστηριότητας.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) χωρίς τη συναίνεση σας, εκτός από τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία.

Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι προτεραιότητα μας. Προς το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε επικαιροποιημένη τεχνολογία και μέτρα προστασίας για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από άτομα τα οποία δεν έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Τα δικαιώματα και οι επιλογές σας

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τους προβλεπόμενους εκεί περιορισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

– Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να έχετε ενημέρωση και πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν.

– Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, τα οποία τηρούνται στα πλαίσια της παρούσας ή τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων σας.

– Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.

– Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε συγκεκριμένη μορφή και να ζητάτε την μεταβίβαση τους.

– Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Εταιρεία μας δύναται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Εταιρείας μας με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

 

Πολιτική Cookies

Έννοια

Τα αρχεία αναγνώρισης cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (λ.χ. κινητά τηλέφωνα, tablets κ.ο.κ.) του χρήστη, που επισκέπτεται ένα δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος απομνημονεύει τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή όταν περιηγείστε από μια σελίδα του σε άλλη. Τα cookies σας βοηθούν να πλοηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό προς τον χρήστη.

Χρήση των cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας, καθώς είναι πιο εύκολο για εσάς να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια μελλοντικών επισκέψεων. Επίσης, μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την κίνηση της ιστοσελίδας μας, να ενισχύσουμε την λειτουργικότητα και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας για εσάς. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, αλλά αν το κάνετε αυτό μπορεί να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες της ιστοσελίδας μας.

Είδη και Χρήση cookies από τον παρόντα δικτυακό τόπο

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί:

Α. Απολύτως Απαραίτητα Cookies: Τα cookies αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και χωρίς αυτά δεν θα ήταν τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών του ιστοτόπου.

Β. Cookies απόδοσης: Πρόκειται στιγμιαία cookie που συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, όπως το Google Analytics. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο cookie από καιρό σε καιρό για να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών, να δούμε πώς αυτοί μετακινηθείτε στον ιστότοπό μας και εντοπίστε τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται αυτοί οι επισκέπτες. Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια cookies, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

© 2024 Ten Brinke Οικιστική Α.Ε. ALL RIGHTS RESERVED. CREATED BY ANTONIS PAPADAKIS.